About me

(english below)


Marta Nowakowicz-Jankowiak urodziła się w 1980 roku w Tychach. Fotografią zajmuje się od 2017 roku. W 2018 roku ukończyła kurs fotografii organizowany przez Związek Polskich Artystów Fotografików w Katowicach. Brała udział w licznych warsztatach fotograficznych: fotografia natychmiastowa z Rafałem Milachem (2019), fotografia kulinarna z Agnieszką Kolon (2019), fotografia architektury z Filipem Springerem (2018), fotografia makro z Magdaleną Wasiczek (2019). Jest członkiem Tyskiego Towarzystwa Fotograficznego od 2017 roku.
W swoich zdjęciach lubi kreować rzeczywistość, przekładać na papier światłoczuły to, co ma na myśli. Specjalizuje się w fotografii natychmiastowej.

Marta Nowakowicz-Jankowiak: W kolejnym wcieleniu będę koalą. (Zwycięskie zdjęcie w konkursie pt. Przyszłość)

Wystawy:
maj 2019 - indywidualna wystawa fotografii natychmiastowej „Zabawne, jakie rzeczy potrafią czasem do głowy przyjść” – pierwsza w Polsce wystawa, złożona wyłącznie ze zdjęć natychmiastowych w formie fotokolaży oraz zdjęć pojedynczych z powiększeniami. 

maj 2019 – plenerowa wystawa fotograficzna z okazji 15-lecia Polski w UE – wystawa zbiorowa, na której zaprezentowano m. in. zdjęcie natychmiastowe (skan i powiększenie)

marzec 2019 – w ramach 16 rybnickiego Festiwalu Fotografii – pokaz zbiorowy zdjęć pt. „Spojrzenie”

styczeń 2019 - wystawa zbiorowa prac zakwalifikowanych do konkursu Tychy Press Photo 2019

listopad 2018 – wystawa zbiorowa prac członków Tyskiego Towarzystwa Fotograficznego, na której zaprezentowano zdjęcie natychmiastowe (skan i powiększenie)

październik 2018 – wystawa zbiorowa fotografii wykonanych w ramach tyskich spacerów fotograficznych

luty 2018 - wystawa zbiorowa prac zakwalifikowanych do konkursu Tychy Press Photo 2018


Wyróżnienia
Kwalifikacja do wystawy pokonkursowej konkursu Tychy Press Photo 2019 (luty 2018)
Pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym „Zimowy pejzaż” Tychy SDK Tęcza (styczeń 2019)
Wyróżnienia w konkursie fotograficznym Radio Katowice „Najlepsze na rynku” (czerwiec i sierpień 2018)
Kwalifikacja do wystawy pokonkursowej konkursu Tychy Press Photo 2018 (luty 2018)


***
Marta Nowakowicz-Jankowiak was born in 1980 in Tychy. She has been taking photographs since 2017. In 2018 she completed a photography course organized by the Association of Polish Art Photographers in Katowice. She participated in numerous photography workshops: instant photography with Rafał Milach (2019), culinary photography with Agnieszka Kolon (2019), photography of architecture with Filip Springer (2018), macro photography with Magdalena Wasiczek (2019). She has been a member of The Photographic Society Tychy since 2017.In her photographs, she likes to create reality, translate photosensitive paper into what she means. Specializes in instant photography.


Exhibitions:
May 2019 - an individual exhibition of instant photography "Funny what things can sometimes come to mind" - the first exhibition in Poland, composed exclusively of instant photos in the form of photocollages and single photos with enlargements.
May 2019
- open-air photographic exhibition on the occasion of the 15th anniversary of Poland in the EU - a collective exhibition at which, among others, Immediate photo (scan and zoom)

March 2019
- as part of the 16th Rybnik Photo Festival - a collective show of photos entitled "Look"

January 2019
- collective exhibition of works qualified for the Tychy Press Photo 2019 competition

November 2018 - collective exhibition of the works of members of the Tyskie Photographic Society, where an instant photo was presented (scan and enlargement)
October 2018
- collective exhibition of photographs taken as part of the photo walks in Tychy

February 2018
- collective exhibition of works qualified for the Tychy Press Photo 2018 contest
 

Awards and distinctions
Qualification for the post-contest exhibition of the Tychy Press Photo 2019 competition (February 2018)
First place in the photo competition "Winter Landscape" Tychy SDK Tęcza (January 2019)
Honors in the photo contest Radio Katowice "Best on the City Market" (June and August 2018)